Шилэн бүтээгдэхүүний үйл явц

ht

Түүхий эд

ht
tet

Шилэн зуух

ht
bd

Хийх

htr

Цахилгаан шаталтын зуух

ht
hrth

Хэвлэх

ht
er

Царцсан

as

Багц

ht
v

Багц

ht
d

Тээвэр